biżuteria srebrna

Czy wiesz które polskie jezioro jest naj­głęb­sze?

48
Czy wiesz które polskie jezioro jest naj­głęb­sze?
Hańcza. Głę­bo­kość 106 metrów czyni Hańczę naj­głęb­szym je­zio­rem nie tylko Polski, ale całej środ­ko­wej części Niżu Eu­ro­pej­skie­go.

Pokaż komentarze

Co zamiast kawy?

60
Co zamiast kawy?

Pokaż komentarze

Czy wiesz co oznacza kolor czer­wo­ny w ozna­cze­niu szlaku tu­ry­stycz­ne­go?

72
Czy wiesz co oznacza kolor czer­wo­ny w ozna­cze­niu szlaku tu­ry­stycz­ne­go?
Szlak główny. Przy­ję­ło się, że kolory szlaków pie­szych od­zwier­cie­dla­ją ich stopień trud­no­ści - to jednak nie­praw­da. W przy­pad­ku szlaków pie­szych zna­ko­wa­nych przez PTTK, kolory zwią­za­ne są z dłu­go­ścią i „waż­no­ścią” szlaku: czarny i żółty to krótki szlak doj­ścio­wy (na ich trasie raczej nie po­win­ni­śmy liczyć na atrak­cyj­ne miej­sca­), zielony to szlak do­pro­wa­dza­ją­cy do cha­rak­te­ry­stycz­nych miejsc, nie­bie­ski to szlak da­le­ko­bież­ny, a czer­wo­ny to szlak główny, w górach za­zwy­czaj pro­wa­dzi przez naj­wyż­sze punkty pasma.

Pokaż komentarze

Czy wiesz jak długo trwał lot misji Apollo 11, zanim dotarła ona na Księ­ży­c?

91
Czy wiesz jak długo trwał lot misji Apollo 11, zanim dotarła ona na Księ­ży­c?
3 dni. W ciągu jednej minuty rakieta osią­gnę­ła pręd­kość 1 mach, a po 12 mi­nu­tach weszła na orbitę oko­ło­ziem­ską. W tym mo­men­cie uru­cho­mio­ne zostały silniki trze­cie­go stop­nia, które wysłały astro­nau­tów w trzy­dnio­wą podróż na Księ­życ.

Pokaż komentarze

Czy wiesz co to jest kra­so­wie­nie (kras)?

93
Czy wiesz co to jest kra­so­wie­nie (kras)?
Rodzaj wie­trze­nia che­micz­ne­go . Kras (pro­ce­sy kra­so­we, kra­so­wie­nie) są to procesy roz­pusz­cza­nia skał przez wody po­wierzch­nio­we, pod­ziem­ne i opa­do­we, jeden z ro­dza­jów wie­trze­nia che­micz­ne­go, któremu pod­le­ga­ją skały kra­so­wie­ją­ce takie jak: wa­pie­nie, a także do­lo­mi­ty, margle, gips, an­hy­dry­t, halit.

Pokaż komentarze

 • Niesamowita planeta

 • Ciekawostki o kotach

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Walczyl do końca

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Prawdziwa miłość :)

 • Niesamowity podwodny świat

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Zimowe klimaty

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Zima idzie :)

 • Piękna zima

 • Pod falą

 • Tornado widziane z samolotu

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Zima jest piękna :)

 • Siła tsunami

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Iceberg skating GIF

 • Tornado widziane z balkonu

 • Tornado porywa samochód

 • Piękno natury

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Podwodny wybuch bomby

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Tornado widziane z samolotu

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Ciekawostki o kotach

 • Pies ratownik

 • Niesamowity górski widok

 • Siła wody, powódź

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Erupcja wulkanu

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Ten kociak miał pecha :)