Ciekawostki ze świata
Już oddałeś głos na to zdjęcie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

    
       Sortuj:
Czy wiesz który rząd ssaków jest naj­licz­niej­szy co do liczby ga­tun­kó­w?


Gry­zo­nie. Na świecie żyje obecnie około 5500 ga­tun­ków ssaków. Zde­cy­do­wa­nie naj­licz­niej­szym ga­tun­kiem są gry­zo­nie obej­mu­ją­ce ponad 2200 ga­tun­ków. Na­stęp­ny w ko­lej­no­ści rząd nie­to­pe­rzy stanowi około 1100 ga­tun­ków.Średnia ocena: 3,0 Liczba ocen: 1 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2016-03-31 09:15:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz że Pezet znany polski hi­pho­pow­ca ma brata rapera o pseu­do­ni­mie Małolat?


Wła­ści­wie Michał Tadeusz Ka­pliń­ski (ur. 7 lutego 1984 w War­sza­wie) – polski raper. Młodszy brat Jana Pawła Ka­pliń­skie­go rapera wy­stę­pu­ją­ce­go pod pseu­do­ni­mem Pezet.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2016-04-27 10:04:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz jaka sub­stan­cja we wszech­świe­cie jest naj­gęst­sza?


Gwiazda neu­tro­no­wa to po­zo­sta­łość po wybuchu su­per­no­wej - została spra­so­wa­na pod ogromnym ci­śnie­niem jej wybuchu. Zbu­do­wa­na jest z ciasno upa­ko­wa­nych neu­tro­nów i ma nie­sa­mo­wi­tą gęstość. Typowa gwiazda neu­tro­no­wa ma zaledwie 13 km średnicy i masę dwu­krot­nie prze­wyż­sza­ją­cą masę Słońca.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2016-04-28 08:55:00 Przez: olek
Idź do początku strony
4 maja - Międzynarodowy Dzień Strażaka

Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2016-05-04 08:20:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz dlaczego ten samiec konika mor­skie­go jest taki gruby?


Jest w ciąży. Po za­płod­nie­niu jaj zło­żo­nych przez samicę, samiec konika mor­skie­go umiesz­cza je na swoim brzuchu, gdzie ob­ra­sta­ją gąb­cza­stą tkanką. Samiec do­star­cza roz­wi­ja­ją­cym się zarodkom tlen i zapewnie bez­pie­czeń­stwo.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2016-05-04 09:50:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz że islam jest najmłodszą religią?


 W ko­lej­no­ści chro­no­lo­gicz­nej po­wsta­wa­ły: judaizm (1000-2000 lat p.n.e.), buddyzm (po­mię­dzy 6. a 4. wiekiem p.n.e.), chrze­ści­jań­stwo (1. wiek n.e.), islam (7. wiek n.e.).Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2016-05-04 09:53:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz że za­bu­do­wa­ne mola o stalowej kon­struk­cji są cha­rak­te­ty­stycz­ne dla wybrzeży Wielkiej Bry­ta­nii?


Po­wsta­wa­ły tam licznie w epoce wik­to­riań­skiej. Po­zwa­la­ją oglądać morze cały czas, też podczas odpływu. Widoczne na ilu­stra­cji Grand Pier jest położone w an­giel­skiej miej­sco­wo­ści We­sto­n-Su­pe­r-Ma­re.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2016-05-04 09:55:00 Przez: olek
Idź do początku strony
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...