Czy wiesz co oznacza po­pu­lar­ne arab­skie imię Ab­dul­la­h?

88
Czy wiesz co oznacza po­pu­lar­ne arab­skie imię Ab­dul­la­h?
Sługa Boga. 

Ab­dul­lah lub Ab­dal­lah jest zbu­do­wa­ny z arab­skich słów Abd (sługa) i Allah (Bóg). Po­nie­waż w arab­skich tłu­ma­cze­niach zarówno Tora, jak i Biblia używa słowa "Allah" dla okre­śle­nia Boga, imię Ab­dul­lah jest także po­wszech­ne wśród Żydów i chrze­ści­jan ży­ją­cych w krajach arab­skich.

Pokaż komentarze

Czy wiesz co oznacza pojęcie Mac­Guf­fi­n?

57
Czy wiesz co oznacza pojęcie Mac­Guf­fi­n?
Przed­miot na­pę­dza­ją­cy fabułę filmu. 


Pojęcie to wpro­wa­dził Alfred Hitch­cock. Przy­kła­do­wy­mi Mac­Guf­fi­na­mi są walizka w filmie "Pulp Fic­tio­n", krytron w filmie "Fran­ti­c" lub ty­tu­ło­wy Sokół Mal­tań­ski.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że w polsce występuje pustynia i nazywa się Pu­sty­nia Błę­dow­ska?

730
Czy wiesz że w polsce występuje pustynia i nazywa się Pu­sty­nia Błę­dow­ska?
Pu­sty­nia Błę­dow­ska – naj­więk­szy w Polsce obszar lotnych piasków (około 33 km²) leżący na po­gra­ni­czu Wyżyny Ślą­skiej i Wyżyny Ol­ku­skiej. 

Roz­cią­ga się od Błędowa (dziel­ni­cy Dąbrowy Gór­ni­cze­j) na za­cho­dzie do gminy Klucze na wscho­dzie. Granicą pół­noc­ną pustyni jest wieś Che­chło, a na po­łu­dniu gra­ni­czy ona z dużym ob­sza­rem leśnym. Długość pustyni wynosi niecałe 10 km, a sze­ro­kość do 4 km. Przez pu­sty­nię, ze wschodu na zachód, prze­pły­wa rzeka Biała Prze­msza. W Polsce jest tylko jedyna pu­sty­nia.

Pokaż komentarze

Czy wiesz kiedy, według tra­dy­cji, powstał Koran?

97
Czy wiesz kiedy, według tra­dy­cji, powstał Koran?
610-632. Według wierzeń mu­zuł­ma­nów Koran został ob­ja­wio­ny Ma­ho­me­to­wi przez ar­cha­nio­ła Dżi­bri­la. Sam Mahomet był nie­pi­śmien­ny, a „ka­no­nicz­ną” wersję spisał Zajd ibn Sabit, jego oso­bi­sty se­kre­tarz.

Pokaż komentarze

 • Niesamowita planeta

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Iceberg skating GIF

 • Tornado widziane z samolotu

 • Tornado widziane z samolotu

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Zimowe klimaty

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Siła tsunami

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Siła wody, powódź

 • Zima idzie :)

 • Ciekawostki o kotach

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Prawdziwa miłość :)

 • Podwodny wybuch bomby

 • Pies ratownik

 • Piękno natury

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Walczyl do końca

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Tornado widziane z balkonu

 • Zima jest piękna :)

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Niesamowity górski widok

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Piękna zima

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Ciekawostki o kotach

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Niesamowity podwodny świat

 • Pod falą

 • Erupcja wulkanu

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Tornado porywa samochód

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach