Czy wiesz jak wygląda sygnał SOS za­pi­sa­ny al­fa­be­tem Mor­se­'a?

olek olek
449
Czy wiesz jak wygląda sygnał SOS za­pi­sa­ny al­fa­be­tem Mor­se­'a?
          ...---... 

Sygnał SOS po raz pierw­szy pojawił się w nie­miec­kich roz­po­rzą­dze­niach mor­skich w roku 1905, zaś trzy lata później stał się stan­dar­dem mię­dzy­na­ro­do­wym. Litery SOS nie niosą za sobą żadnego zna­cze­nia, zostały wy­bra­ne, gdyż w al­fa­be­cie Morse'a są łatwo roz­po­zna­wal­ne.

Pokaż komentarze 0