Czy wiesz że w Meksyku znaj­du­je się naj­wię­cej miejsc wpi­sa­nych na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO?

olek olek
115
Czy wiesz że w Meksyku znaj­du­je się naj­wię­cej miejsc wpi­sa­nych na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO?
W Meksyku znaj­du­ją się aż 33 miejsca wpisane na listę - są to głównie pre­ko­lum­bij­skie miasta - co daje mu pierw­szą pozycję w Ame­ry­kach i szóstą na świe­cie. W Stanach Zjed­no­czo­nych znaj­du­je się 21 miejsc Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa, 19 w Bra­zy­lii i 11 w Peru.

Pokaż komentarze 0