Czy wiesz jak nazywał się naprawdę Pablo Picasso?

116
Czy wiesz jak nazywał się naprawdę Pablo Picasso?
Pablo Pi­cas­so. Pablo Diego José Fran­ci­sco de Paula Juan Ne­po­mu­ce­no María de los Re­me­dios Cri­spi­nia­no de la San­tísi­ma Tri­ni­dad Ruiz y Picasso - tak ochrzczo­ny został mały Pablo. Nada­wa­nie dzie­ciom wielu imion na cześć świę­tych par­to­nów oraz wie­lo­czło­no­we na­zwi­ska dzie­dzi­czo­ne po ojcu i matce są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla Pół­wy­spu Ibe­ryj­skie­go.

Pokaż komentarze

Czy wiesz który eu­ro­pej­ski kraj usiany jest małymi be­to­no­wy­mi bun­kra­mi?

76
Czy wiesz który eu­ro­pej­ski kraj usiany jest małymi be­to­no­wy­mi bun­kra­mi?
Al­ba­nia. Podczas czter­dzie­sto­let­nich rządów Envera Hodży w Albanii wy­bu­do­wa­no około 700 tysięcy małych bunkrów - jeden przy­pa­da na czte­rech miesz­kań­ców kraju. Do dziś bunkry spotkać można na każdym kroku, więk­szość z nich jest wy­ko­rzy­sty­wa­na jako małe po­miesz­cze­nia go­spo­dar­cze.

Pokaż komentarze

Czy wiesz jakich sa­mo­lo­tów używano w filmie "Top Gun"?

239
Czy wiesz jakich sa­mo­lo­tów używano w filmie "Top Gun"?
F-14 Tomcat. F-14A Tomcat to dwu­miej­sco­wy my­śli­wiec morski używany przez US Navy, w roku 2006 za­stą­pio­ny przez F-18 Hornet. Film opo­wia­da hi­sto­rię lot­ni­ków na po­kła­dzie lot­ni­skow­ca USS En­ter­pri­se. Po pre­mie­rze filmu liczba ochot­ni­ków zgła­sza­ją­cych się do lot­nic­twa US Navy wzrosła o 500 per­cent.

Pokaż komentarze

Czy wiesz w którym kraju znaj­du­je się au­to­no­micz­ny okręg ży­dow­ski?

120
Czy wiesz w którym kraju znaj­du­je się au­to­no­micz­ny okręg ży­dow­ski?
W Rosji. Ży­dow­ski Obwód Au­to­no­micz­ny to gra­ni­czą­ca z Chinami część ro­syj­skie­go Da­le­ko­wschod­nie­go Okręgu Fe­de­ral­ne­go. Powstał w roku 1934 jako część wpro­wa­dzo­nej przez Stalina po­li­ty­ki na­ro­do­wo­ścio­we­j, ozna­cza­ją­cej dla wielu narodów prze­sie­dle­nia wgłąb Rosji. W roku 1948 około 25% miesz­kań­ców sta­no­wi­li Żydzi. Dziś jest to za­le­d­wie 4 tysiące osób, ale wciąż na te­ry­to­rium kul­ty­wo­wa­ne są ży­dow­skie tra­dy­cje i nosi ono nazwę Okręgu Ży­dow­skie­go.

Pokaż komentarze

 • Zima idzie :)

 • Zimowe klimaty

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Niesamowity podwodny świat

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Pod falą

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Tornado porywa samochód

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Siła tsunami

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Niesamowity górski widok

 • Siła wody, powódź

 • Tornado widziane z samolotu

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Niesamowita planeta

 • Prawdziwa miłość :)

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Zima jest piękna :)

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Walczyl do końca

 • Iceberg skating GIF

 • Erupcja wulkanu

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Piękna zima

 • Ciekawostki o kotach

 • Ciekawostki o kotach

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Pies ratownik

 • Piękno natury

 • Tornado widziane z samolotu

 • Tornado widziane z balkonu

 • Podwodny wybuch bomby

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Najwyższe drzewa na świecie