Czy wiesz na co choruje słynny bokser Cassius Mar­cel­lus Clay, Jr. znany również jako Mu­ham­mad Ali?

123
Czy wiesz na co choruje słynny bokser Cassius Mar­cel­lus Clay, Jr. znany również jako Mu­ham­mad Ali?
Na Par­kin­so­na. Bokser obecnie zmaga się z chorobą Par­kin­so­na. Lekarze uwa­ża­ją, że jest ona spo­wo­do­wa­na stylem walki bok­se­ra, który często wręcz za­pra­szał prze­ciw­ni­ka do ataku i przyj­mo­wał przy tym wiele ciosów (spe­cy­ficz­na niska garda).

Pokaż komentarze

Czy wiesz w którym roku odbyły się w Polsce pierw­sze po upadku ko­mu­ni­zmu w pełni wolne wybory par­la­men­tar­ne?

149
Czy wiesz w którym roku odbyły się w Polsce pierw­sze po upadku ko­mu­ni­zmu w pełni wolne wybory par­la­men­tar­ne?
W 1991 roku. W czerwcu 1989 roku, skut­kiem po­sta­no­wień Okrą­głe­go Stołu, odbyły się czę­ścio­wo wolne wybory, w których opo­zy­cja uzyskać mogła tylko 35% man­da­tów w Sejmie. Za to pierw­sze w pełni de­mo­kra­tycz­ne wybory odbyły się we wrze­śniu 1991 roku, po skró­ce­niu ka­den­cji par­la­men­tu przez pre­zy­den­ta Wałęsę.

Pokaż komentarze

Czy wiesz w którym roku uchwa­lo­no Kon­sty­tu­cję Pol­skiej Rzecz­po­spo­li­tej Lu­do­we­j?

54
Czy wiesz w którym roku uchwa­lo­no Kon­sty­tu­cję Pol­skiej Rzecz­po­spo­li­tej Lu­do­we­j?
W 1952 roku. Kon­sty­tu­cja Pol­skiej Rzecz­po­spo­li­tej Ludowej uchwa­lo­na została 22 lipca 1952 roku. Znosiła urząd pre­zy­den­ta, a od 1976 w znaj­do­wa­ły się w niej zapisy o sojuszu z ZSRR i prze­wod­niej roli Pol­skiej Zjed­no­czo­nej Partii Ro­bot­ni­czej.

Pokaż komentarze

Czy wiesz futro którego zwie­rzę­cia używane jest do pro­duk­cji kasz­mi­ru?

55
Czy wiesz futro którego zwie­rzę­cia używane jest do pro­duk­cji kasz­mi­ru?
Kozy. Włókna futra kozy są w rze­czy­wi­sto­ści wło­sa­mi, jest to cha­rak­te­ry­stycz­na cecha od­róż­nia­ją­ca je od owczej wełny (włosy mają wy­drą­żo­ny rdzeń - wełna nie). Kaszmir pro­du­ko­wa­ny jest w Nepalu i Kasz­mi­rze (region w In­dia­ch) od tysięcy lat.

Pokaż komentarze

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Niesamowity podwodny świat

 • Zima idzie :)

 • Piękna zima

 • Pod falą

 • Zima jest piękna :)

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Walczyl do końca

 • Niesamowita planeta

 • Erupcja wulkanu

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Siła tsunami

 • Iceberg skating GIF

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Tornado widziane z samolotu

 • Pies ratownik

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Niesamowity górski widok

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Zimowe klimaty

 • Ciekawostki o kotach

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Podwodny wybuch bomby

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Piękno natury

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Tornado widziane z samolotu

 • Tornado widziane z balkonu

 • Siła wody, powódź

 • Prawdziwa miłość :)

 • Tornado porywa samochód

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Ciekawostki o kotach

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Tańczący niedźwiedź :P