Czy wiesz który port lot­ni­czy na świecie ob­słu­gu­je rocznie naj­wię­cej pa­sa­że­ró­w?

87
Czy wiesz który port lot­ni­czy na świecie ob­słu­gu­je rocznie naj­wię­cej pa­sa­że­ró­w?
Atlanta Harts­fiel­d–Jack­son. Port lot­ni­czy Atlanta Harts­fiel­d–Jack­son ob­słu­gu­je co roku 95 mln pa­sa­że­rów. Dla po­rów­na­nia lot­ni­sko w Pekinie 81 mln, a Lon­dyń­skie He­ath­row 70 mln. War­szaw­ski port lot­ni­czy Chopina ob­słu­gu­je co roku 10 mln pa­sa­że­rów.

Pokaż komentarze

Czy metanol upija moc­nie­j, czy sła­bie­j, od eta­no­lu?

95
Czy metanol upija moc­nie­j, czy sła­bie­j, od eta­no­lu?
Metanol słabiej upija. Metanol ma podobny zapach i smak do eta­no­lu, jednak nie­ste­ty upija znacz­nie sła­biej. Ma to tra­gicz­ne skutki - pijący jest w stanie wypić go znacz­nie więcej, niż eta­no­lu, co często ochoczo czyni. Po spo­ży­ciu, metanol jest me­ta­bo­li­zo­wa­ny w wą­tro­bie do tru­ją­ce­go for­mal­de­hy­du.

Pokaż komentarze

Czy wiesz która z di­sney­ow­skich księż­ni­czek po­wsta­ła pierw­sza?

71
Czy wiesz która z di­sney­ow­skich księż­ni­czek po­wsta­ła pierw­sza?
Kró­lew­na Śnież­ka. 

Serię za­po­cząt­ko­wał kinowy film "Kró­le­wa­na Śnieżka i Siedmiu Kra­so­lud­kó­w" już w roku 1937. Dziś "Disney Prin­ces­s" to bardzo do­cho­do­wa fran­czy­za na­le­żą­ca do The Walt Disney Com­pa­ny, która sprze­da­je li­cen­cje na wy­ko­rzy­sty­wa­nie postaci Śnież­ki, Kop­ciusz­ka, Ariel, Dża­smi­ny, Mulan, Tiany, Rosz­pun­ki i Meridy.

Pokaż komentarze

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Prawdziwa miłość :)

 • Piękna zima

 • Pod falą

 • Erupcja wulkanu

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Zima jest piękna :)

 • Iceberg skating GIF

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Piękno natury

 • Pies ratownik

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Tornado widziane z samolotu

 • Ciekawostki o kotach

 • Walczyl do końca

 • Tornado widziane z samolotu

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Ciekawostki o kotach

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Siła tsunami

 • Tornado widziane z balkonu

 • Niesamowity podwodny świat

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Tornado porywa samochód

 • Zimowe klimaty

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Zima idzie :)

 • Siła wody, powódź

 • Niesamowita planeta

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Podwodny wybuch bomby

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Niesamowity górski widok