Czy wiesz ze szmaragdy pochodzą głownie z Kolumbii?

144
Czy wiesz ze szmaragdy pochodzą głownie z Kolumbii?
Ko­lum­bia jest zde­cy­do­wa­nie naj­więk­szym pro­du­cen­tem szma­rag­dó­w, do­star­cza­jąc 50-95% ich świa­to­we­go wy­do­by­cia. Ko­lum­bij­skie szma­rag­dy są do tego naj­czyst­sze. Wy­do­by­cie i handel szma­rag­da­mi znaj­du­je się, obok handlu nar­ko­ty­ka­mi, w centrum cią­gną­ce­go się w Ko­lum­bii kon­flik­tu.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że sajgonki zawijane są w papier ryżowy?

155
Czy wiesz że sajgonki zawijane są w papier ryżowy?
Wiet­nam­ska nazwa tego dania to "nem", a jako "saj­gon­ki" znane są głównie w Polsce, gdzie spo­łecz­ność imi­gran­tów z Wiet­na­mu jest wy­jąt­ko­wo duża (spadek po "przy­jaź­ni" państw so­cja­li­stycz­ny­ch). Farsz do saj­go­nek za­wie­rać może mięso, warzywa i grzyby.

Pokaż komentarze

Czy wiesz które z państw bez dostępu do morza jest naj­więk­sze?

145
Czy wiesz które z państw bez dostępu do morza jest naj­więk­sze?
Ka­zach­stan jest dzie­wią­tym pod wzglę­dem obszaru pań­stwem na świe­cie. Jego obszar jest większy niż Europa Za­chod­nia, ma jednak za­le­d­wie 16,6 mi­lio­nów miesz­kań­ców.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że bardzo rzadko Mułom zdarza się urodzić zdrowego potomka?

130
Czy wiesz że bardzo rzadko Mułom zdarza się urodzić zdrowego potomka?
Mimo że ogólnie przyj­mu­je się, że muły są ste­ryl­ne, to jednak znanych jest około 60 udo­ku­men­to­wa­nych przy­pad­ków źrebiąt uro­dzo­nych z samicy muła. W kilku przy­pad­kach wy­ko­na­no nawet testy DNA, by po­twier­dzi­ć, iż w rze­czy­wi­sto­ści matką źre­bię­cia jest mulica. Nie są znane na­to­miast przy­pad­ki płod­nych samców.

Pokaż komentarze

 • Siła tsunami

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Piękna zima

 • Tornado widziane z balkonu

 • Zima idzie :)

 • Niesamowity podwodny świat

 • Erupcja wulkanu

 • Siła wody, powódź

 • Ciekawostki o kotach

 • Niesamowita planeta

 • Tornado porywa samochód

 • Niesamowity świat zwierząt

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Tornado widziane z samolotu

 • Pies ratownik

 • Podwodny wybuch bomby

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Iceberg skating GIF

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Piękno natury

 • Zima jest piękna :)

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Niesamowity górski widok

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Pod falą

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Tornado widziane z samolotu

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Walczyl do końca

 • Prawdziwa miłość :)

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Ciekawostki o kotach

 • Zimowe klimaty