Czy wiesz że Bri­tan­ni­ca jest naj­star­szą, wciąż pro­du­ko­wa­ną, an­glo­ję­zycz­ną en­cy­klo­pe­dią?

84
Czy wiesz że Bri­tan­ni­ca jest naj­star­szą, wciąż pro­du­ko­wa­ną, an­glo­ję­zycz­ną en­cy­klo­pe­dią?
 Produkowaną w Chicago, o­bec­nie tylko w wersji on­li­ne­. 

Po raz pierw­szy została opu­bli­ko­wa­na między 1768 a 1771 rokiem w Edyn­bur­gu, w Szko­cji. W 1901, po tym jak została prze­ję­ta przez ame­ry­kań­ską firmę, Bri­tan­ni­ca skró­ci­ła i upro­ści­ła ar­ty­ku­ły, by zwięk­szyć swą atrak­cyj­ność na pół­noc­no­-a­me­ry­kań­skim rynku. I chociaż od ponad stu lat po­wsta­je w Stanach Zjed­no­czo­ny­ch, Bri­tan­ni­ca w dużej mierze utrzy­ma­ła bry­tyj­ską pi­sow­nię.

Pokaż komentarze

Czy wiesz który eu­ro­pej­ski kraj usiany jest małymi be­to­no­wy­mi bun­kra­mi?

91
Czy wiesz który eu­ro­pej­ski kraj usiany jest małymi be­to­no­wy­mi bun­kra­mi?
Al­ba­nia. Podczas czter­dzie­sto­let­nich rządów Envera Hodży w Albanii wy­bu­do­wa­no około 700 tysięcy małych bunkrów - jeden przy­pa­da na czte­rech miesz­kań­ców kraju. Do dziś bunkry spotkać można na każdym kroku, więk­szość z nich jest wy­ko­rzy­sty­wa­na jako małe po­miesz­cze­nia go­spo­dar­cze.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że w Meksyku znaj­du­je się naj­wię­cej miejsc wpi­sa­nych na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO?

90
Czy wiesz że w Meksyku znaj­du­je się naj­wię­cej miejsc wpi­sa­nych na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO?
W Meksyku znaj­du­ją się aż 33 miejsca wpisane na listę - są to głównie pre­ko­lum­bij­skie miasta - co daje mu pierw­szą pozycję w Ame­ry­kach i szóstą na świe­cie. W Stanach Zjed­no­czo­nych znaj­du­je się 21 miejsc Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa, 19 w Bra­zy­lii i 11 w Peru.

Pokaż komentarze

 • Iceberg skating GIF

 • Niesamowity górski widok

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Zimowe klimaty

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Ciekawostki o kotach

 • Pod falą

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Tornado widziane z samolotu

 • Siła tsunami

 • Erupcja wulkanu

 • Niesamowita planeta

 • Prawdziwa miłość :)

 • Zima idzie :)

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Tornado widziane z samolotu

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Pies ratownik

 • Piękna zima

 • Tornado porywa samochód

 • Zima jest piękna :)

 • Podwodny wybuch bomby

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Walczyl do końca

 • Ciekawostki o kotach

 • Tornado widziane z balkonu

 • Siła wody, powódź

 • Niesamowity podwodny świat

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Piękno natury