Czy wiesz istnieje biała pustynia White Sands?

193
Czy wiesz istnieje biała pustynia White Sands?
Jest z gipsu. White Sands to 442 ki­lo­me­try kwa­dra­to­we gip­so­wych wydm. Stanowi to naj­więk­sze po­wierzch­nio­we złoże gipsu na świe­cie. W prze­ci­wień­stwie do innych pu­styn­nych pia­skó­w, piasek z White Sands jest w dotyku chłod­ny. To efekt od­pa­ro­wy­wa­nia wilgoci z po­wierzch­ni oraz od­bi­ja­nia pro­mie­ni sło­necz­nych przez biały gips.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że do tej pory udało się wy­eli­mi­no­wać tylko jedną chorobę za­kaź­ną?

107
Czy wiesz że do tej pory udało się wy­eli­mi­no­wać tylko jedną chorobę za­kaź­ną?
Ospę praw­dzi­wą. Po prze­pro­wa­dzo­nych w XIX i XX wieku kam­pa­niach szcze­pień WHO osta­tecz­nie ogło­si­ło wy­eli­mi­no­wa­nie ospy w roku 1979. Udało się to w dużej mierze dzięki temu, że ospa prze­no­si­ła się jedynie poprzez ludzi, a nie - jak wiele innych chorób - poprzez zwie­rzę­ta.

Pokaż komentarze

Czy wiesz po grecku nazwa bursztynu to elektron?

126
Czy wiesz po grecku nazwa bursztynu to elektron?
To właśnie od nazwy bursz­ty­nu po­cho­dzą słowa takie jak "e­lek­trycz­no­ść". Już sta­ro­żyt­ni Grecy za­uwa­ży­li, że kamień ten ma pewną ta­jem­ni­czą wła­ści­wość - potarty o futro, zaczyna przy­cią­gać dro­bin­ki ku­rzu­...

Pokaż komentarze

Czy wiesz na jakim uni­wer­sy­te­cie wy­kła­dał Stefan Banach, wybitny polski ma­te­ma­ty­k?

142
Czy wiesz na jakim uni­wer­sy­te­cie wy­kła­dał Stefan Banach, wybitny polski ma­te­ma­ty­k?
We Lwowie. Stefan Banach prze­wo­dził tzw. lwow­skiej szkole ma­te­ma­tycz­ne­j, grupie ma­te­ma­ty­kó­w, którzy roz­wi­nę­li analizę funk­cjo­nal­ną. Dziś ich dorobek należy do pro­gra­mu na­ucza­nia ma­te­ma­ty­ki na uczel­niach całego świata.

Pokaż komentarze

Czy wiesz który ssak jest ja­do­wi­ty i przez to nie­bez­piecz­ny dla ludzi?

132
Czy wiesz który ssak jest ja­do­wi­ty i przez to nie­bez­piecz­ny dla ludzi?
Dziobak jest nie­zwy­kłym zwie­rzę­ciem i równie nie­zwy­kły jest jego jad, pro­du­ko­wa­ny przez gru­czo­ły znaj­du­ją­ce sie na nogach. Jak­kol­wiek jad ten nie może zabić czło­wie­ka, to wy­wo­łu­je bardzo silny ból, który - co stanowi nie­roz­wią­za­ną zagadkę - nie zmniej­sza się nawet po podaniu mor­fi­ny. Bio­lo­dzy po­dej­rze­wa­ją, że jad może działać bez­po­śred­nio na re­cep­to­ry bólu w mózgu. Czasami ból ten nie znika cał­ko­wi­cie i utrzy­mu­je się mie­sią­ca­mi.

Pokaż komentarze

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Pod falą

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Siła wody, powódź

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Erupcja wulkanu

 • Tornado widziane z balkonu

 • Ciekawostki o kotach

 • Zima jest piękna :)

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Niesamowity podwodny świat

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Tornado widziane z samolotu

 • Pies ratownik

 • Prawdziwa miłość :)

 • Siła tsunami

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Podwodny wybuch bomby

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Ciekawostki o kotach

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Piękno natury

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Walczyl do końca

 • Zima idzie :)

 • Zimowe klimaty

 • Tornado widziane z samolotu

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Iceberg skating GIF

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Piękna zima

 • Niesamowity górski widok

 • Niesamowita planeta

 • Tornado porywa samochód

 • Ocean Eagle 43 Trimaran