Czy wiesz co wła­ści­wie oznacza FM w od­nie­sie­niu do stacji ra­dio­wy­ch?

120
Czy wiesz co wła­ści­wie oznacza FM w od­nie­sie­niu do stacji ra­dio­wy­ch?
Mo­du­la­cję czę­sto­tli­wo­ści. Mo­du­la­cja czę­sto­tli­wo­ści, skr. FM (od ang. Fre­qu­en­cy Mo­du­la­tio­n) – ko­do­wa­nie in­for­ma­cji w fali nośnej przez zmiany jej chwi­lo­wej czę­sto­tli­wo­ści w za­leż­no­ści od sygnału wej­ścio­we­go, tj. jej mo­du­la­cję. Mo­du­la­cja czę­sto­tli­wo­ści jest sys­te­mem trans­mi­sji sygnału ana­lo­go­we­go sto­so­wa­nym do prze­sy­ła­nia sygnału ra­dio­we­go radia pu­blicz­ne­go w za­kre­sie fal ul­tra­krót­ki­ch, stąd zakres ten w mowie po­tocz­nej często określa się jako „FM”.

Pokaż komentarze

Czy wiesz jak wygląda sygnał SOS za­pi­sa­ny al­fa­be­tem Mor­se­'a?

234
Czy wiesz jak wygląda sygnał SOS za­pi­sa­ny al­fa­be­tem Mor­se­'a?
...---.... Sygnał SOS po raz pierw­szy pojawił się w nie­miec­kich roz­po­rzą­dze­niach mor­skich w roku 1905, zaś trzy lata później stał się stan­dar­dem mię­dzy­na­ro­do­wym. Litery SOS nie niosą za sobą żadnego zna­cze­nia, zostały wy­bra­ne, gdyż w al­fa­be­cie Morse'a są łatwo roz­po­zna­wal­ne.

Pokaż komentarze

Czy orbita Księ­ży­ca wokół Ziemi jest stała?

124
Czy orbita Księ­ży­ca wokół Ziemi jest stała?
Powoli rośnie. Za kil­ka­set mi­lio­nów lat Księżyc oddali się na tyle, że nie będzie już możliwe cał­ko­wi­te za­ćmie­nie Słońca.

Pokaż komentarze

 • Niesamowita planeta

 • Podwodny wybuch bomby

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Tornado porywa samochód

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Tornado widziane z balkonu

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Siła wody, powódź

 • Walczyl do końca

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Nurkowanie z selfie stick

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Zima jest piękna :)

 • Piękna zima

 • Tornado widziane z samolotu

 • Ciekawostki o kotach

 • Siła tsunami

 • Pod falą

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Pies ratownik

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Niesamowity podwodny świat

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Zima idzie :)

 • Erupcja wulkanu

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Zimowe klimaty

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Prawdziwa miłość :)

 • Ciekawostki o kotach

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Iceberg skating GIF

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Niesamowity górski widok

 • Tornado widziane z samolotu

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Piękno natury

 • Ciekawostki na temat Japonii