Czy wiesz że wyspa Jawa to najbardziej zaludniona wyspa świata?

215
Czy wiesz że wyspa Jawa to najbardziej zaludniona wyspa świata?
Za­miesz­ka­na przez 135 mi­lio­nów osób, Jawa jest naj­lud­niej­szą wyspą świata. Jest to jed­no­cze­śnie jeden z ob­sza­rów o naj­więk­szej gę­sto­ści za­lud­nie­nia na Ziemi.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że częściej daltonistami są mężczyźni?

124
Czy wiesz że częściej daltonistami są mężczyźni?
Dal­to­nizm ma podłoże ge­ne­tycz­ne, a jego naj­częst­szy rodzaj (nie­ro­zróż­nia­nie zie­lo­ne­go od czer­wo­ne­go) jest wy­wo­ły­wa­ny genem re­ce­syw­nym chro­mo­so­mu X. Kobieta ma dwa chro­mo­so­my X, zatem gen re­ce­syw­ny wywoła wadę tylko, jeśli wystąpi w obu chro­mo­so­mach X (od matki i od ojca) - co jest bardzo rzad­kie. Męż­czy­zna ma jeden chro­mo­som X (od matki), więc jego wada zawsze po­wo­du­je dal­to­nizm.

Pokaż komentarze

Czy wiesz co sym­bo­li­zu­ją dwa filary na fladze Hisz­pa­nii?

135
Czy wiesz co sym­bo­li­zu­ją dwa filary na fladze Hisz­pa­nii?
Słupy Her­ku­le­sa to skały za­my­ka­ją­ce Morze Śród­ziem­ne: Skała Gi­bral­tar­ska po stronie eu­ro­pej­skiej oraz Abyle w Ceucie po stronie afry­kań­skiej. Barwy flagi nie po­sia­da­ją ofi­cjal­nej in­ter­pre­ta­cji. Po­tocz­nie uważa się, że kolory sym­bo­li­zu­ją: czer­wo­ny - krew tor­re­ado­ra, a żółty - piasek areny.

Pokaż komentarze

Czy wiesz od czego po­cho­dzi nazwa "tur­ku­s"?

140
Czy wiesz od czego po­cho­dzi nazwa "tur­ku­s"?
Turcji. Nazwa turkus po­wsta­ła w XVII wieku i wywodzi się od Turcji, gdyż tamtędy wiódł szlak han­dlo­wy tych kamieni z Persji. Sta­ro­żyt­ni Rzy­mia­nie (w czasach przed­tu­rec­ki­ch) na­zy­wa­li ten kamień ka­la­item.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że szmaragdy pochodzą z Kolumbii?

124
Czy wiesz że szmaragdy pochodzą z Kolumbii?
Z Ko­lum­bii. Ko­lum­bia jest zde­cy­do­wa­nie naj­więk­szym pro­du­cen­tem szma­rag­dó­w, do­star­cza­jąc 50-95% ich świa­to­we­go wy­do­by­cia. Ko­lum­bij­skie szma­rag­dy są do tego naj­czyst­sze. Wy­do­by­cie i handel szma­rag­da­mi znaj­du­je się, obok handlu nar­ko­ty­ka­mi, w centrum cią­gną­ce­go się w Ko­lum­bii kon­flik­tu.

Pokaż komentarze

 • Pod falą

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Tornado widziane z balkonu

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Prawdziwa miłość :)

 • Siła tsunami

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Tornado widziane z samolotu

 • Zima jest piękna :)

 • Zima idzie :)

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Erupcja wulkanu

 • Tornado widziane z samolotu

 • Pies ratownik

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Walczyl do końca

 • Podwodny wybuch bomby

 • Ciekawostki o kotach

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Niesamowity podwodny świat

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Piękno natury

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Piękna zima

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Siła wody, powódź

 • Ciekawostki o kotach

 • Tornado porywa samochód

 • Niesamowita planeta

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Niesamowity górski widok

 • Zimowe klimaty

 • Iceberg skating GIF

 • Zapadająca się góra lodowa