Czy wiesz który eu­ro­pej­ski kraj słynie z cze­ko­la­dy i pralin?

267
Czy wiesz który eu­ro­pej­ski kraj słynie z cze­ko­la­dy i pralin?
Belgia. Cze­ko­la­da jest po­pu­lar­na w Belgii już od XVII wieku, gdy kraj znaj­do­wał się pod oku­pa­cją hisz­pań­ską; potem zaś - na po­cząt­ku XX wieku - Belgia im­por­to­wa­ła duże ilości kakao ze swojej kolonii w Kongo.

Pokaż komentarze

Czy wiesz w którym dużym kraju obo­wią­zu­je strefa czasowa UTC +5:30?

151
Czy wiesz w którym dużym kraju obo­wią­zu­je strefa czasowa UTC +5:30?
W In­diach. Indie są jednym z nie­wie­lu krajów uży­wa­ją­cych strefy cza­so­wej z prze­su­nię­ciem nie­bę­dą­cym pełnymi go­dzi­na­mi. Wynika to z faktu, że władze po­sta­no­wi­ły na użycie jednej strefy cza­so­wej dla całego kraju. Tym­cza­sem kraj jest roz­le­gły - roz­cią­ga się na 28 stopni dłu­go­ści geo­gra­ficz­nej. Wy­mu­si­ło to pre­cy­zyj­ne usta­wie­nie strefy cza­so­wej od­po­wia­da­ją­cej czasowi sło­necz­ne­mu w cen­tral­nej części kraju.

Pokaż komentarze

Czy wiesz ile wynosi po­pu­la­cja Re­pu­bli­ki Chiń­skie­j?

137
Czy wiesz ile wynosi po­pu­la­cja Re­pu­bli­ki Chiń­skie­j?
23 mi­lio­ny. Re­pu­bli­ka Chiń­ska, znana po­wszech­nie jako Tajwan (w od­róż­nie­niu od Chiń­skiej Re­pu­bli­ki Lu­do­we­j), wciąż utrzy­mu­je, że stanowi jedyną legalną władzę w całych Chi­nach. Aż do roku 1970 ofi­cjal­nym celem wojska było "o­dzy­ska­nie kon­ty­nen­tu­", obecnie jest to już obrona stanu po­sia­da­nia.

Pokaż komentarze

Czy wiesz Maria Skło­dow­ska­-Cu­rie miała dzieci?

131
Czy wiesz Maria Skło­dow­ska­-Cu­rie miała dzieci?
Jej córka zdobyła Nagrodę Nobla. Jej pierw­sza córka Irene poszła w ślady matki i w 1935 ode­bra­ła Nagrodę Nobla z chemii. Druga córka Eva, pisarka i polityk (w 1944 no­mi­no­wa­na do Nagrody Pu­lit­ze­ra) znana była jako "pierw­sza dama UNI­CE­F-u"

Pokaż komentarze

Czy wiesz w którym roku po­wsta­ła pierw­sza, nadal za­cho­wa­na fo­to­gra­fia?

137
Czy wiesz w którym roku po­wsta­ła pierw­sza, nadal za­cho­wa­na fo­to­gra­fia?
ok. 1826. Ni­cépho­re Niépce wykonał pierw­szą, utrwa­lo­ną fo­to­gra­fię w roku 1822, jednak uległa ona nie­ste­ty znisz­cze­niu. Naj­star­sza nadal za­cho­wa­na fo­to­gra­fia po­wsta­ła około roku 1826 i została nazwana "Widok z okna w Le Gras" (La cour du domaine du Gras). Obraz został uchwy­co­ny w Sa­in­t-Lo­up-de­-Va­ren­nes i przed­sta­wia dach i ota­cza­ją­cy teren po­sia­dło­ści Le Gras.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że NASA ogłosiła odkrycie drugiej Ziemi w odległości 1400 lat świetlnych?

104
Czy wiesz że NASA ogłosiła odkrycie drugiej Ziemi w odległości 1400 lat świetlnych?
Poinformowano też, że dziewięć z tych globów obiega gwiazdy zbliżone rozmiarem i temperaturą do naszego Słońca. Uwagę zwróciła szczególnie planeta Kepler -452b, która wydaje się być szczególnie podobna do naszej Ziemi. Krąży ona wokół czerwonego karła nieco chłodniejszego od naszego Słońca. Według astrobiologów jest to jednak idealne miejsce do tego, aby rozwinęło się tam życie.
Co ciekawe okres obiegu Kepler -452b wokół tamtego słońca wynosi 385 dni, czyli orbita tej planety jest tylko 5 procent dłuższa niż Ziemi. Analizy widmowe pozwalają przypuszczać, że jest to planeta skalista, ale nie udało się jeszcze oszacować jej masy. Bardzo możliwe, że na powierzchni tego globu dochodzi do aktywności wulkanicznej.

Pokaż komentarze

 • Tornado widziane z balkonu

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Podwodny wybuch bomby

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Piękno natury

 • Niesamowity podwodny świat

 • Erupcja wulkanu

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Zimowe klimaty

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Tornado widziane z samolotu

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Siła tsunami

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Siła wody, powódź

 • Iceberg skating GIF

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Tornado widziane z samolotu

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Zima jest piękna :)

 • Prawdziwa miłość :)

 • Niesamowity górski widok

 • Zima idzie :)

 • Pies ratownik

 • Tornado porywa samochód

 • Walczyl do końca

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Niesamowita planeta

 • Ciekawostki o kotach

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Piękna zima

 • Ciekawostki o kotach

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Pod falą