Czy wiesz która firma wy­bu­do­wa­ła naj­wyż­szy budynek świata, Burj Khalifa w Dubaju?

156
Czy wiesz która firma wy­bu­do­wa­ła naj­wyż­szy budynek świata, Burj Khalifa w Dubaju?
Samsung (Ko­re­a). Samsung C&T Cor­po­ra­tion (Con­struc­tion and Trade) po­wsta­ła w roku 1938 i to ona właśnie jest naj­star­szą częścią grupy Sam­sung. Samsung C&T był głównym wy­ko­naw­cą trzech spośród naj­wyż­szych bu­dyn­ków świata: Burj Kha­li­fa, Pe­tro­nas Twin Towers oraz Taipei 101.

Pokaż komentarze

Czy wiesz jak wygląda płomień świecy w stanie nie­waż­ko­ści?

566
Czy wiesz jak wygląda płomień świecy w stanie nie­waż­ko­ści?
Jest sfe­rycz­ny. Na po­wierzch­ni Ziemi kształt pło­mie­nia for­mo­wa­ny jest przez kon­wek­cję - gwał­tow­ne wzno­sze­nie się ogrza­ne­go po­wie­trza. W stanie nie­waż­ko­ści kon­wek­cja nie za­cho­dzi i płomień roz­cho­dzi się sfe­rycz­nie.

Pokaż komentarze

Czy wiesz w jakich mie­sią­cach Wieża Eiffla jest naj­wyż­sza?

382
Czy wiesz w jakich mie­sią­cach Wieża Eiffla jest naj­wyż­sza?
Li­pie­c-Sier­pień. Wieża ma 320 metrów wy­so­ko­ści. Jako, że wy­ko­na­na jest ze stali, która ma wysoki współ­czyn­nik roz­sze­rzal­no­ści tem­pe­ra­tu­ro­we­j, to jej wy­so­kość zmienia się o ok. 15 cm w za­leż­no­ści od pory roku.

Pokaż komentarze

Czy wiesz dlczego wiele starych fo­to­gra­fii jest w kolorze sepii?

114
Czy wiesz dlczego wiele starych fo­to­gra­fii jest w kolorze sepii?
Bar­wie­nie sepią zwięk­sza­ło trwa­łość zdjęć. Bar­wie­nie sepią wy­ma­ga­ło za­sto­so­wa­nia do­dat­ko­wych pro­ce­sów che­micz­nych w trakcie wy­wo­ły­wa­nia czar­no­-bia­łych zdjęć. Celem było za­stą­pie­nie srebra ciemnym związ­kiem siarki, który jest dużo sta­bil­niej­szy.

Pokaż komentarze

 • Zima idzie :)

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Piękna zima

 • Siła wody, powódź

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Tornado widziane z balkonu

 • Zimowe klimaty

 • Tornado porywa samochód

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Piękno natury

 • Ciekawostki o kotach

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Podwodny wybuch bomby

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Najwyższe drzewa na świecie

 • Prostokątna góra lodowa w Antarktyce

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Nurkowanie z selfie stick

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Iceberg skating GIF

 • Walczyl do końca

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Tornado widziane z samolotu

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Ciekawostki o kotach

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Pies ratownik

 • Prawdziwa miłość :)

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Niesamowity górski widok

 • Pod falą

 • Niesamowity podwodny świat

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Siła tsunami

 • Zima jest piękna :)

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Niesamowita planeta

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Tornado widziane z samolotu

 • Erupcja wulkanu

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....