biżuteria srebrna

Czy wiesz że ryż par­bo­iled ma więcej wi­ta­min?

73
Czy wiesz że ryż par­bo­iled ma więcej wi­ta­min?
Białe ziarno ryżu jest bardzo ubogie w wi­ta­mi­ny, które skon­cen­tro­wa­ne są w łu­pi­nie. Ryż par­bo­iled jest wstęp­nie ob­go­to­wa­ny przed łu­ska­niem po to, by wi­ta­mi­ny i mi­ne­ra­ły prze­nik­nę­ły do ziarna.

Pokaż komentarze

Czy wiesz na jakie przy­pa­dło­ści Amisze za­pa­da­ją wy­jąt­ko­wo często?

98
Czy wiesz na jakie przy­pa­dło­ści Amisze za­pa­da­ją wy­jąt­ko­wo często?
Choroby i wady ge­ne­tycz­ne. Po­nie­waż niemal wszyscy Amisze po­cho­dzą od dwustu XVIII­-wiecz­nych za­ło­ży­cie­li, często po­ja­wia­ją się u nich choroby ge­ne­tycz­ne zwią­za­ne z chowem wsob­nym. W efekcie śmier­tel­ność no­wo­rod­ków jest wśród Amiszów wyższa od prze­cięt­nej. Co ciekawe jednak, rza­dziej cierpią na raka, niż średnia po­pu­la­cji.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że firma Saab pro­du­ko­wa­ła sa­mo­lo­ty, zanim zabrała się z po­wo­dze­niem za mo­to­ry­za­cję?

74
Czy wiesz że firma Saab pro­du­ko­wa­ła sa­mo­lo­ty, zanim zabrała się z po­wo­dze­niem za mo­to­ry­za­cję?
W roku 1944, gdy wojna miała się ku koń­co­wi, firma SAAB (Sven­ska Ae­ro­plan Aktie Bo­la­ge­t) zdała sobie sprawę, że popyt na sa­mo­lo­ty woj­sko­we nie­dłu­go spad­nie. Zaczęto po­szu­ki­wać nowych rynków - wybór padł na sa­mo­cho­dy.

Pokaż komentarze

Czy wiesz co do­słow­nie oznacza słowo "Bi­blia­"?

63
Czy wiesz co do­słow­nie oznacza słowo "Bi­blia­"?
Księgi. Słowo biblia po­cho­dzi z ła­ciń­skie­go "biblia sacra" czyli "święte księ­gi­". ("bi­blia" w łacinie jest liczby mno­gie­j) Rdzeń "bi­blio" po­sia­da­ją również takie słowa jak bi­blio­te­ka czy bi­blio­fi­l, nie­zwią­za­ne bez­po­śred­nio z Biblią.

Pokaż komentarze

Czy wiesz co się dzieje, gdy zo­sta­niesz wybrany do hol­ly­wo­odz­kiej galerii sław?

84
Czy wiesz co się dzieje, gdy zo­sta­niesz wybrany do hol­ly­wo­odz­kiej galerii sław?
Musisz za­pła­cić 30,000 do­la­rów. Opłata w wy­so­ko­ści 30,000 USD wno­szo­na jest za­zwy­czaj przez or­ga­ni­za­cję zgła­sza­ją­cą kan­dy­da­ta (fanc­lu­b, studio filmowe etc). Służy ona opła­ce­niu kosztów in­sta­la­cji nowej gwiazdy i utrzy­ma­nia całej galerii sław.

Pokaż komentarze

Czy wiesz którą z nagród zdobył Will Smith?

77
Czy wiesz którą z nagród zdobył Will Smith?
Grammy za naj­lep­szy solowy występ rap. Choć Will Smith znany jest w Polsce głównie z ekranu, to swoją karierę za­czy­nał jako pio­sen­karz rap. W 1988 zdobył pierw­szą w hi­sto­rii nagrodę Grammy w nowo utwo­rzo­nej ka­te­go­rii "Best Solo Rap Per­for­man­ce­". Potem zdobył Grammy jeszcze dwa razy, w tym za pio­sen­kę z filmu "Man in Black"

Pokaż komentarze

Czy wiesz że Elvis Presley miał czarny pas w karate?

158
Czy wiesz że Elvis Presley miał czarny pas w karate?
Presley poznał karate podczas swojej służby woj­sko­wej w Niem­czech. Nie­któ­re ruchy wy­ko­rzy­sty­wał w swych ukła­dach ta­necz­nych.

Pokaż komentarze

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Tornado widziane z balkonu

 • Tornado widziane z samolotu

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Tornado widziane z samolotu

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Siła tsunami

 • Pies ratownik

 • Ciekawostki o kotach

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Piękna zima

 • Prawdziwa miłość :)

 • Niesamowity podwodny świat

 • Tornado porywa samochód

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Walczyl do końca

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Piękno natury

 • Niesamowity górski widok

 • Zima idzie :)

 • Podwodny wybuch bomby

 • Zima jest piękna :)

 • Pod falą

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Zimowe klimaty

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Siła wody, powódź

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Gdzie się znajduje ten wodospad