biżuteria srebrna

Czy wiesz które ssaki mają naj­lep­szy węch?

240
Czy wiesz które ssaki mają naj­lep­szy węch?
Niedź­wie­dzie. Ilość re­cep­to­rów w nosie niedź­wie­dzia jest 7 razy wiek­sza, niż u psa i około sto razy więk­sza, niż u czło­wie­ka. Znane są przy­pad­ki niedź­wie­dzi po­lar­ny­ch, które ruszały na po­lo­wa­nie za ofiarą zwie­trzo­ną z od­le­gło­ści ponad 60 ki­lo­me­trów.

Pokaż komentarze

Czy wiesz co ma większy rozmiar kątowy na ziem­skim niebie: Słońce czy Księ­ży­c?

69
Czy wiesz co ma większy rozmiar kątowy na ziem­skim niebie: Słońce czy Księ­ży­c?
Czasem jedno, czasem drugie. Orbita Księ­ży­ca jest elip­tycz­na i jego ob­ser­wo­wa­na śred­ni­ca zmienia się w czasie o ok. 10%. Dzięki temu wy­stę­pu­ją zarówno za­ćmie­nia cał­ko­wi­te, jak i ob­rącz­ko­we - podczas których słońce "wy­sta­je" poza obręb Księ­ży­ca.

Pokaż komentarze

Czy wiesz co do­słow­nie oznacza słowo islam?

64
Czy wiesz co do­słow­nie oznacza słowo islam?
Pod­da­nie się (Bogu). Islam jest jedyną dużą re­li­gią, której nazwa nie po­cho­dzi od imienia za­ło­ży­cie­la, a tylko od­zwier­cie­dla na­czel­ną ideę re­li­gii. (chyba, że uznamy, iż nazwa bud­dy­zmu po­cho­dzi nie od imienia Buddy, a tylko od słowa budh "o­bu­dzić się, wie­dzie­ć, do­świad­czy­ć", od którego Budda utwo­rzył swoje imię).

Pokaż komentarze

Czy wiesz że dwu­ko­lo­ro­we futro (lub trój­ko­lo­ro­we licząc biały) wska­zu­je, że jest to kotka?

87
Czy wiesz że dwu­ko­lo­ro­we futro (lub trój­ko­lo­ro­we licząc biały) wska­zu­je, że jest to kotka?
Wynika to z faktu, że u kotów gen od­po­wia­da­ją­cy za ubar­wie­nie futra znaj­du­je się w chro­mo­so­mie X (żeń­ski­m). Kotka ma dwa chro­mo­so­my X, zatem może mieć dwa różne kolory. Tym­cza­sem samiec ma chro­mo­so­my XY, więc może mieć tylko jeden kolor futra. Jedynym wy­jąt­kiem są bardzo rzadkie bez­płod­ne samce o chro­mo­so­mach XXY, rodzące się w wyniku nie­pra­wi­dło­we­go po­dzia­łu chro­mo­so­mów.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że firma Brid­ge­sto­ne, pro­du­cent opon pochodzi z Japonii?

77
Czy wiesz że firma Brid­ge­sto­ne, pro­du­cent opon pochodzi z Japonii?
Firma została za­ło­żo­na w roku 1931 w Kurume (Ja­po­nia­). Na­zwi­sko za­ło­ży­cie­la, Shojiro Ishi­ba­shi, do­słow­nie oznacza "ka­mien­ny most". Jest ona źródłem an­glo­ję­zycz­nej nazwy Brid­ge­sto­ne, przy­ję­te­j, by ułatwić podbój rynku ame­ry­kań­skie­go. W roku 1988 Brid­ge­sto­ne prze­ję­ła ame­ry­kań­ską Fi­re­sto­ne.

Pokaż komentarze

Czy wiesz że firma Lamborghini należy do grupy Volks­wa­gen?

77
Czy wiesz że firma Lamborghini należy do grupy Volks­wa­gen?
Au­to­mo­bi­li Lam­bor­ghi­ni znaj­do­wa­ło się w rękach za­ło­ży­cie­la Fer­ru­cio Lam­bor­ghi­nie­go jedynie przez dzie­więć lat (1963-1972). Po ban­kruc­twie i kilku zmia­nach wła­ści­cie­li, osta­tecz­nie firma została sprze­da­na w roku 1998 kon­cer­no­wi Audi. Jako, że to pod kie­row­nic­twem nie­miec­kie­go kon­cer­nu na­stą­pił ogromny wzrost pro­duk­cji, można śmiało po­wie­dzie­ć, że zde­cy­do­wa­ną więk­szość ist­nie­ją­cych Lam­bor­ghi­ni wy­pro­du­ko­wa­ła grupa Wolk­swa­ge­na.

Pokaż komentarze

 • Tornado widziane z balkonu

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Ciekawostki na temat Japonii

 • Niesamowity górski widok

 • Siła tsunami

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Pies ratownik

 • Zima jest piękna :)

 • Zima idzie :)

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Ciekawostki o kotach

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Tornado porywa samochód

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Zimowe klimaty

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Pod falą

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Tornado widziane z samolotu

 • Tornado widziane z samolotu

 • Niesamowity podwodny świat

 • Podwodny wybuch bomby

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Walczyl do końca

 • Prawdziwa miłość :)

 • Piękna zima

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Piękno natury

 • Siła wody, powódź