biżuteria srebrna

Czy wiesz co znaj­du­je się we­wnątrz dziury w serze?

148
Czy wiesz co znaj­du­je się we­wnątrz dziury w serze?
Dwu­tle­nek węgla wy­dzie­la­ny jest przez bak­te­rie żywiące się kwasem mle­ko­wym. Dawniej pró­bo­wa­no tak przy­go­to­wać ser, by dziur było jak naj­mniej - uważane były za wadę. Wy­ni­ka­ło to ze sprze­da­wa­nia sera nie na wagę, tylko na sztuki. Ser mający we­wnątrz dużo dziur był w oczach ku­pu­ją­ce­go "o­szu­ka­ny­".

Pokaż komentarze

Czy wiesz w którym kraju język ja­waj­ski jest ję­zy­kiem ofi­cjal­ny­m?

63
Czy wiesz w którym kraju język ja­waj­ski jest ję­zy­kiem ofi­cjal­ny­m?
Ni­g­dzie. Ję­zy­kiem ja­waj­skim mówi około 85 mi­lio­nów miesz­kań­ców po­łu­dnio­wo­-w­schod­niej Azji. Czyni to go naj­bar­dziej po­pu­lar­nym ję­zy­kiem świata, który nigdzie nie ma statusu języka ofi­cjal­ne­go.

Pokaż komentarze

Czy wiesz wśród jakiego ludu kobiety ta­tu­owa­ły sobie ponad ustami wąsy?

80
Czy wiesz wśród jakiego ludu kobiety ta­tu­owa­ły sobie ponad ustami wąsy?
Ainu to rdzenny lud pół­noc­nych wysp ja­poń­ski­ch, który dziś już niemal cał­ko­wi­cie wtopił się w do­mi­nu­ją­cych Ja­poń­czy­ków. Kobiety Ainu ta­tu­owa­ły usta, roz­po­czy­na­jąc w młodym wieku i z czasem po­więk­sza­jąc ta­tu­aże. W wieku lat 15-16 tatuaże były za­koń­czo­ne, co jed­no­cze­śnie ozna­cza­ło, że kobieta jest gotowa do za­mąż­pój­ścia.

Pokaż komentarze

Czy wiesz jak długo ist­nia­ła Re­pu­bli­ka We­nec­ka?

189
Czy wiesz jak długo ist­nia­ła Re­pu­bli­ka We­nec­ka?
Ponad tysiąc lat. Re­pu­bli­ka wenecka ist­nia­ła od VIII wieku do roku 1797. Stanowi to jeden z naj­dłuż­szych nie­prze­rwa­nych okresów pań­stwo­wo­ści w hi­sto­rii Europy.

Pokaż komentarze

Czy wiesz skąd zarodki ptaków biorą tlen we­wnątrz jaj?

80
Czy wiesz skąd zarodki ptaków biorą tlen we­wnątrz jaj?
Tlen wnika przez pory w sko­rup­ce. Bez­po­śred­nio pod sko­rup­ką znaj­du­je się mały zbior­nik po­wietrz­ny. Mi­kro­sko­pij­ne pory w sko­rup­ce umoż­li­wia­ją wymianę po­wie­trza, dzięki czemu roz­wi­ja­ją­cy się ptak może od­dy­chać.

Pokaż komentarze

 • Zapadająca się góra lodowa

 • Czy wiesz ile wynosi prędkość początkowa pocisku .....

 • Czy wiesz kto był twórcą bikini?

 • Gdzie się znajduje ten wodospad

 • Ten kociak miał pecha :)

 • Prawdziwa miłość :)

 • 15 metrowa fala dla surferów

 • Kiedy wiesz, że za 10 minut musisz oddać pracę dyplomową :)

 • Siła wody, powódź

 • Czy wiesz jaką wysokość osiągnęło największe tsunami w historii?

 • Niesamowity świat zwierząt

 • Tańczący niedźwiedź :P

 • Pistolet Handheld TESLA COIL GUN at 28,000fps

 • Piękna zima

 • Ciekawostki o sukniach ślubnych

 • Miś polarny z kaskiem :)

 • Pod falą

 • Zima idzie :)

 • Tornado widziane z samolotu

 • Piękno natury

 • Zimowe klimaty

 • Kiedy czekasz na weekend :)

 • Niesamowity podwodny świat

 • Ziemia widziana z kosmosu

 • Tornado widziane z balkonu

 • Tornado porywa samochód

 • Lawina widziana oczami snowboardzisty, ciekawostki o lawinach

 • Dla chcącego nic trudnego, nauka jazy na nartach

 • Walczyl do końca

 • Tornado widziane z samolotu

 • Nurkowanie z selfie stick

 • Siła tsunami

 • Ocean Eagle 43 Trimaran

 • Czy wiesz gdzie odnotowano najwyższą i najniższą temperaturę powietrza w historii?

 • Pies ratownik

 • Niesamowity górski widok

 • Chmura nad jeziorem Michigan

 • Zima jest piękna :)

 • Podwodny wybuch bomby

 • Ciekawostki o kotach

 • Ciekawostki na temat Japonii